Składanie wniosku

pożyczka online

Dane podstawowe
Dane uzupełniające
Dane do wypłaty

Ile gotówki potrzebujesz?

1500

Na ile miesięcy?

3

Kwota do wypłaty: 1500
Łącznie do spłaty: 1693
Wysokość raty: 293
RRSO: 124.01 %
Stopa odsetek: 10.00 %
Odsetki: 282.17
Prowizja: 2450.00
Data pierwszej raty: 07.08.2018
Data ostatniej raty: 07.08.2018
Dane klienta:
Imię:
Nazwisko:
Telefon komórkowy:
E-mail:
PESEL:
Nr dowodu osobistego:
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku
/
Adres korespondencyjny:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku
/
Zgody i oświadczenia:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, pod adresem: ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka („Administrator”).
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: nr tel.: 296944800, adres e-mail: iod@capitalservice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
  2. realizacji zawartej umowy,
  3. badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
  4. badania ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie,
  5. zarządzania ryzykiem kredytowym,
  6. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
  7. dochodzenia należności,
  8. wewnętrznych celów Administratora, takich jak: analiza portfela kredytowego, statystyki i raportowanie wewnętrznego Administratora, analizy księgowe,
  9. w przypadku wyrażenia zgody – marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, a także w związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności będącym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, w tym wyemitowania obligacji przez Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”, „RODO”),
  2. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku badania zdolności kredytowej,
  4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia polegającego w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  2. biura informacji gospodarczej, w tym:
   • „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej” S.A.,
   • Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
   • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
   • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  3. administrator zastawu i audytorzy, działający z zawodową starannością zgodnie z przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania praw i obowiązków administratora zastawu dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów zastawu rejestrowego,
  4. pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.
 6. Administrator zamierza przekazywać Pani/Pana dane do podmiotu w państwie trzecim. Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych we wskazanym podmiocie w państwie trzecim. Przekazanie danych następować będzie na podstawie art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO. Podmiot w państwie trzecim, o którym mowa w zdaniu poprzednim, to: MaxMind, Inc. oraz Sisense, Inc. MaxMind, Inc. oraz Sisense, Inc. posiadają odpowiednie zabezpieczenia danych, zaś osoba, której dane zostały do tego podmiotu przekazane posiada możliwość uzyskania kopii danych, ewentualnie dane mogą zostać udostępnione w siedzibie Aministratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
  1. dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  2. dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą,
  3. dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje,
  4. dane dotyczące zawartej umowy pożyczki – do okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy – przez okres 10 lat,
  5. dane niezbędne dla obsługi pożyczki klienta w systemach Administratora – do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ewentualnie - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy pożyczki.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na dokonywaniu oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy pożyczki, przy czym ocena ta dokonywana będzie na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o pożyczkę oraz w innych dokumentach przedstawionych przez Wnioskodawcę, w oparciu o ustalone kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne. Konsekwencją dokonanej oceny będzie automatyczne zakwalifikowanie do danej grupy ryzyka. Kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą możliwości otrzymania pożyczki.
 11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnie wskazanym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
Informujemy, że wyrażając każdą z poniższych zgód ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę, kierując informację o jej wycofaniu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Oddziale KredytOK, poprzez złożenie oświadczenia w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem: 601 500 500, jak również poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@capitalservice.pl.; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej u.i.g.), zgodnie z którym Pożyczkodawca może wystąpić do biura informacji gospodarczej o informacje na temat Wnioskodawcy na podstawie czasowego upoważnienia, upoważniam CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, zwaną dalej CAPITAL SERVICE, do wystąpienia do:
 • „Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, zwanego dalej KRD,
 • Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, zwanego dalej BIG Infomonitor,
 • ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, zwanego dalej ERIF,
 • Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, zwanego dalej KBIG o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 u.i.g. oraz upoważniam KRD, BIG Infomonitor, ERIF oraz KBIG do ujawnienia CAPITAL SERVICE tych informacji.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym Pożyczkodawca może przekazać do biura informacji gospodarczej informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań przez Wnioskodawcę po udzieleniu przez Wnioskodawcę zgody w tym zakresie, udzielam zgody CAPITAL SERVICE na przekazanie do „Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z CAPITAL SERVICE.
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredyt konsumencki, niniejszym udzielam CAPITAL SERVICE pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści: W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredyt konsumencki, niniejszym upoważniam:
 1. CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez CAPITAL SERVICE S.A. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 2. CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu konsumenckiego zawartej z CAPITAL SERVICE S.A., a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do CAPITAL SERVICE S.A. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy kredytu konsumenckiego oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy kredytu konsumenckiego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych upoważnień i zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez CAPITAL SERVICE w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Capital Service i ich przetwarzanie przez Capital Service przez 3 lata od ich udostępnienia.
*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie CAPITAL SERVICE przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CAPITAL SERVICE, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec CAPITAL SERVICE wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez CAPITAL SERVICE wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z CAPITAL SERVICE oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez CAPITAL SERVICE w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług CAPITAL SERVICE.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez CAPITAL SERVICE za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności pocztą elektroniczną na adres email wskazany w niniejszym wniosku, w postaci sms na numer telefonu wskazany w niniejszym wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , tj.: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich.
Potwierdzenie danych kodem sms:
Nie otrzymałaś/eś kodu na podany numer?
Wyślij ponownie kod SMS